Bijzondere initiatieven

Project JA Statushouders (JAS)

Het Project JAS heeft als doel statushouders te ondersteunen bij hun duurzame integratie in de Nederlandse samenleving en hun participatie in de maatschappij te stimuleren.

Doel

De gemeente Leiden heeft het 24 x 24 programma van Project JA Statushouders (JAS) ingericht om een snelle en goede inburgering van statushouders te bevorderen.

Aanleiding

De aanleiding voor het ontwikkelen van het 24 x 24 programma is de sterk toegenomen mondiale vluchtelingenstroom, die ook in Leiden heeft gezorgd voor een grote toestroom van statushouders. Deze snel groeiende aantallen, en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, vragen om extra aandacht, zorg, beleid en bovenal betrokkenheid van burgers om een duurzame integratie van statushouders te bewerkstelligen.

Programma

Het 24 x 24 programma bestaat uit een maatwerkprogramma dat vier periodes van 24 weken behelst, waarin een minimale inzet van 24 uur per week is vereist. Onderdelen van het programma zijn o.a. het Gesprek, Vitaliteit, Startgroep en Inburgering.

De hoekstenen van de nieuwe Leidse aanpak ten aanzien van de integratie van statushouders zijn:

 • Uitkering is leidend in trajectplan:
  Een integrale aanpak, waarbij een begeleidingstraject gekoppeld is aan de uitkering, is het uitgangspunt van het 24 x 24 programma.

 • Economische waarde:
  Statushouders worden geacht actief te werken aan een zelfstandige positie in de samenleving. Idealiter is dat een plek op de arbeidsmarkt. Als dit niet haalbaar is, wordt er van statushouders verwacht dat zij op andere manieren participeren. Om dit proces te bespoedigen brengen we bij instroom van nieuwe statushouders zo snel mogelijk de waarde van hun diploma’s in kaart. Hierdoor kunnen ze op niveau instromen op de arbeidsmarkt, of indien nodig en mogelijk een aanvullende opleiding volgen.

 • Service dienstverlening:
  Vanwege het verplichte karakter van het 24 x 24 programma en de consequenties voor de uitkering wordt er geen hulp verleend, maar is er sprake van het leveren van service en diensten om de integratie te bespoedigen.

 • Verwachtingen:
  Verwachtingen over de inzet van statushouders wordt aan het begin van het traject duidelijk gecommuniceerd. De statushouder weet wat de bedoeling is en neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling naar een zelfstandige positie in de samenleving. Van de schriftelijke informatie zijn vertalingen beschikbaar. Ook verwachtingen en inzet van burgers, zijn van belang. Er wordt ingezet op het creëren van maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid, o.a. met het mentorproject.

 • Iedereen doet mee:
  In de uitkering van een gezin zijn mannen en vrouwen gelijk. Beiden moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en alle leerplichtigen moeten naar school. Dit uitgangspunt is hetzelfde voor de reguliere uitkeringsgerechtigden, er is geen sprake van categoraal beleid. Er is wel sprake van een maatwerktraject, waarbij de kansen en mogelijkheden van de statushouder zo optimaal mogelijk worden benut.

Projectinformatie

Focus: Taal en inburgering
Looptijd: Vanaf oktober 2015
Website: www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl  
Contact: Jos van Valk
j.valk@leiden.nl
071- 516 5957
06 - 1516 9858

Geactualiseerd mei 2016 

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat hier nog niet vermeld staat? Geef het door!

Meld initiatief

Meer initiatieven

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.