Aantallen & herkomst

In 2016 zijn 31,2 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Het aantal asielzoekers in 2016 was met 19,4 duizend minder dan de helft van het aantal mensen dat in 2015 een eerste asielverzoek indiende.

Het aantal nareizende gezinsleden was met 11,8 duizend maar iets lager dan de 13,8 duizend in 2015. Een belangrijk deel van hen waren gezinsleden van Syriërs die in de tweede helft van 2015 asiel hebben aangevraagd. 

Asielzoekers en nareizigers in 2016


Aantal asielaanvragen

Binnen Europa is Nederland niet het enige land dat de afgelopen jaren te maken heeft met nieuwe asielaanvragen. Deze tabel laat zien dat landen als Duitsland, Oostenrijk, Malta en Griekenland in de eerste negen maanden van 2016 per inwoner veel meer asielaanvragen hebben gekregen dan Nederland. Nederland staat op de veertiende plaats in Europa wat de opvang van asielzoekers betreft. Ook in absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen.

Nederland registreerde 0,87 eerste asielverzoeken per duizend inwoners in 2016 tot en met september. Dat ligt onder het gemiddelde in de Europese Unie.

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2016 (januari t/m september; in aantallen)

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Duitsland  

662.680

8.07

Oostenrijk 

34.580

3,97

Malta 

1.390

3,20

Griekenland

30.495

2,83

Hongarije

26.875

2,73

Luxemburg

1.490

2,59

Cyprus

1.920

 2,26

Zweden

22.295

2,26

Bulgarije

14.280

2,00

Italië

85.050

 1,40

België

13.680

 1,21

Frankrijk

61.830

 0,93

Denemarken

 5.290

 0,93

Nederland

 14.775

 0,87

Finland

 4.665

 0,85

Totaal Europese Unie-28

1.038.810

 2,04

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 2017

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in 2016.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep. Opvallend is een grotere instroom uit relatief veilige landen. Van het aantal nareizende gezinsleden is het aandeel Syriërs met 71 procent met afstand het grootst. Van de alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt dit met 45 procent voor de groep Eritreeërs.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

10.604

34%

Eritrea

 2.870

 9% 

Albanië

 1.699

 5%

Stateloos

 1.471

 5%

Afghanistan

 1.477  5% 

Marokko

 1.283

 4%

Irak

 1.166  4% 

Iran

 1.037  3% 

Algerije

   991  3% 

Servië

   945

 3%

Anders

 8.129

26%

Totaal

31.642

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (dec. 2016) Asylum trends)

Opvang naar status

In onderstaande figuur staat de bezetting in de asielopvang in de afgelopen twee jaar. Het aantal vergunninghouders in de opvang van het COA neemt vanaf 2016 geleidelijk af, terwijl het aantal asielzoekers in de opvang vrij stabiel is. Van de ruim 25.000 personen in de opvang wachtten op 28 februari 2017 nog 9.800 vergunninghouders op uitstroom naar een gemeente.

Grafiek COA Opvang naar status

Figuur - aantal personen in de opvang (februari 2015 - februari 2017)

Leeftijden

De vluchtelingen uit 2016 zijn relatief jong. Onder de vluchtelingen die in 2016 naar Nederland kwamen zijn bijna 13 duizend kinderen, ofwel ruim veertig procent van het totale aantal asielzoekers en nareizende gezinsleden. De relatief grootste groep asielzoekers is tussen de 18 en 35 jaar. Minder dan 1 procent is ouder dan 65 jaar.

Asielzoekers en nareizigers per leeftijd in 2016 

Bron: IND, CBS

Bevolking groeit door vluchtelingen uit Syrië

Ruim een kwart van de bevolkingsgroei komt voor rekening van met name eerstegeneratie Syriërs (29 duizend): personen die in Syrië zijn geboren en naar Nederland zijn gemigreerd. De groei van de Syrische tweede generatie (in Nederland geboren personen met minstens één ouder met een Syrische achtergrond) was met 2 duizend nog bescheiden. Het aantal personen met een migratieachtergrond uit een van de landen van de Europese Unie nam met ongeveer 25 duizend toe, vooral door migratie.

Top-10 groei van bevolkingsgroepen met migrantenachtergrond, 2016

Top-10 groei van bevolkingsgroepen met migrantenachtergrond, 2016

Bron: CBS

In- en uitstroom bijstand

 De ontwikkeling van het aantal personen in de bijstand is het resultaat van een dynamisch proces van instroom en uitstroom. In 2016 stroomden in totaal, 148 duizend personen de bijstand in en bijna 131 duizend eruit.

Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond kwam eind maart 2017 bijna 4 duizend lager uit dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is tussen maart 2016 en maart 2017 met ruim 19 duizend toegenomen. Voor een aanzienlijk deel gaat het om mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfsvergunning hebben. De grootste groep zijn Syriërs. Eritreeërs komen hierna. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning kunnen zij een beroep op de bijstand doen. Recente immigranten hebben meestal nog niet voldoende kwalificaties om snel aan de slag te komen en zijn daarom aangewezen op bijstand. De instroom van personen die in Syrië waren geboren was aanzienlijk groter dan de uitstroom: 17 duizend versus 2 duizend.
Bron: CBS
Instroom, uitstroom en saldo bijstand, naar geboorteland, 2016

Aandeel werknemers neemt langzaam toe

Uit de cohortstudie Van opvang naar integratie van het CBS blijkt dat het aandeel werknemers onder recente asielmigranten langzaam toeneemt. Afghanen hebben anderhalf jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning vaker een baan dan andere nationaliteiten. In onderstaande figuur zien we dat 18 maanden na het verkrijgen van de vergunning 19 procent van de Afghaanse vergunninghouders uit 2014 een baan in loondienst heeft, tegenover 4 procent onder de totale groep vergunninghouders.

Figuur - Aandeel werknemers onder 18–65 jarigen die in 2014 verblijfsvergunning asiel ontvingen, aantal maanden na ontvangen vergunning

Aandeel werknemers neemt langzaam toe (2014)

Bijna de helft van de vergunninghouders met een baan werkt in de horeca, daarnaast komen banen in de uitzendbranche en de handel veel voor. Het gaat meestal om een baan in deeltijd (89 procent) en met een tijdelijk contract (85 procent). In het onderzoek is niet gekeken of vergunninghouders werkzaam zijn als zelfstandige. De eerste periode in Nederland is erop gericht om in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Voor bijna alle vergunninghouders van 18 jaar en ouder die in 2014 hun vergunning kregen, is de inburgeringstermijn van maximaal drie jaar ingegaan. 
 

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko. 

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Bron: CBS

Geactualiseerd juli 2017 
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.